top of page
Strateji ve Vizyon

Strateji ve Vizyon

İşletme yönetiminde strateji, ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma geçmesi ile ilgili seçimsel kararların bütünüdür.

İşletmelerde uygulanan stratejilerin, askeri stratejilerden önemli bir farkı yoktur. Strateji kavramı, işletmelerde çok geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır; ürün stratejisi, stratejik karar, yenilikçi strateji, stratejik planlama gibi örneklere rastlamak mümkündür.

İşletmelerde çeşitli strateji tipleri de mevcuttur. Örneğin; Kapsamına Göre Stratejiler, Örgüt Düzeyine Göre Stratejiler, Kaynaklara Göre Stratejiler, Amaçlara veya İşlevlere Göre Stratejiler

İşletme yönetiminde, günümüzün dinamik ve her an değişen çevresinde karmaşık bir takım örgütleri yönetmek ve en doğru kararı almak oldukça zordur.

Stratejik yönetimin güçlüğü, amaçları belirlemenin yanı sıra örgüt üyelerinin aynı amaca yönlendirilmesidir.

STRATEJİ, bir örgütün üst yönetiminin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için yaptığı planların bütünüdür.

Strateji ve Vizyon

STRATEJİK YÖNETİM, örgütün çevresine uyumu ve örgütsel amaçlara ulaşabilmesi için gerekli stratejiyi oluşturan faaliyet ve kararlar toplamıdır.

Stratejik yönetim; "örgüt şu anda nerededir, örgüt nerede olmak istiyor, rekabetçi çevrede değişim ve gelişim nedir, amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak faaliyetler nelerdir?" gibi sorulara cevap arar.

Belli bir büyüklüğe ve güçlü bir yapıya ulaşmış şirketlerin, günümüzde giderek dinamik hale gelen ve globalleşme eğilimindeki rekabet ortamında ayakta durabilmesi için 'stratejik yönetim anlayışı'nın bütün yönetim kademelerinde benimsenmesi gerekmektedir.

Geleceğin şirket yönetiminde, kültürel değerlere verilen önem giderek artacaktır. Kültürel değerler arasındaki dinamik dengenin muhafazasına da daha bilinçli ve proaktif olarak ağırlık verilecektir.

Geleceğin yönetimi, kültürel performansın geliştirilmesine önem verecektir. Yani, belli bir vizyonu benimseme ve özümseme kapasitesine verilen önem öne çıkacaktır.

Vizyon, bir şirketin kültürel özellikleri bastırılarak değil tam tersine bu özellikler kullanılarak ve şirketin güçlü yönü haline getirilerek oluşturulur.

Şirketin muhtelif birimleri ve yönetim organlarında genel bir vizyon ve strateji eksikliği oluştuğu takdirde, operasyonların koordinasyonunda, yönetimin etkin işleyişinde ve şirketin çevre koşullarındaki hızlı değişimlere hemen intibak etmesinde olumsuzluklar ortaya çıkacaktır.

Stratejik yönetim anlayışına sahip bir şirketin üst yönetimi, 'sürekli değişimi' genel bir kural olarak kabul eder ve değişmeyen bir şirketin sonunda kaybedeceğini bilir.

Üst yönetim, büyük düşünen ve geniş ufuklu bir organizasyon geliştirir, böylelikle stratejik düşünme şirket içinde kurumsallaşma imkanı bulur.

GE ve benzeri şirketleri diğerlerinden ayıran, sofistike planlama tekniklerinden çok sektörün ve çevre koşullarının gelişmesine ilişkin bir vizyonu bulunan ve bu koşulları şirketin lehine kullanmayı bilen bir CEO'ya sahip bulunmalarıdır.

Stratejik yönetimi uygulayan bir şirket, bir yandan pazardaki değişimlere göre rekabet stratejisini geliştirirken, diğer yandan 'oyunun kuralları'nı değiştirerek rakiplerini geride bırakabilen bir yapıya sahip olur.

Bu tür şirketler, bürokrasiden çok, Toffler'ın deyimiyle 'adhocracy' ile yönetilirler. Ödüllendirme ve motivasyon sistemleri ile çalışanlarda, şirketle bütünleşen bir sahiplenme duygusu ve sadakat "loyalty" yaratılır.

Stratejik yönetim aşamasına gelmiş şirketlerde, CEO nihai planlamacıdır.

Şirketlerin "Stratejik Yönetim"e geçebilmeleri için öncelikle vizyon ve misyonlarını belirlemeleri ve günlük faaliyetlerinin bu önemli kavramlara nasıl adapte edileceği konusunda çalışmalar yapmaları ve yukarıda ana başlıklar altında toplanan gereksinimleri gözönünde tutmaları gerekmektedir. 

 

Cahit Alıravcı
Ocak 2017, OPAL Web Sitesi

bottom of page